Informacja o próbnym egzaminie z matematyki

Egzamin próbny z matematyki rozpocznie się o godzinie 9.00. w dniu 3 listopada 2010 roku. Egzamin jest finansowany ze środków EFS.

Przeprowadzenie egzaminu:

1. Egzamin powinien być przeprowadzony zgodnie z procedurami maturalnymi obowiązującymi w sesji majowej 2011 roku. Jedynym wyjątkiem jest niepowoływanie nauczyciela z innej szkoły do składu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Podczas egzaminu każdy uczeń powinien mieć udostępnione wybrane wzory matematyczne oraz powinien mieć cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty.

3. Uczniowie kodują arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Kodowanie polega na:

a) naklejeniu pasków kodowych z kodem szkoły w odpowiednich miejscach
arkusza i karty odpowiedzi,

b) wpisaniu numeru PESEL w odpowiednich polach na arkuszu i karcie
odpowiedzi,

c) zakodowaniu numeru PESEL na matrycy znaków na karcie odpowiedzi,
 wpisaniu trzy znakowego kodu ucznia w miejscach do tego
przeznaczonych lub w przypadku braku wskazania tych miejsc w prawym
dolnym rogu strony tytułowej arkusza i na odwrocie karty odpowiedzi.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie ma w tej chwili danych o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego, dlatego poprawne zakodowanie arkusza
i karty odpowiedzi jest bardzo ważne, gdyż prawidłowo zakodowany numer PESEL będzie jedyną informacją pozwalającą na połączenie wyniku z osobą, która przystąpiła do egzaminu próbnego.

4. Po zakończeniu egzaminu prace zdających należy zapakować
w sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela uczniów do kopert zwrotnych dostarczonych razem z arkuszami. Na kopercie należy napisać liczbę prac znajdujących się w kopercie i napisać kod szkoły lub nakleić naklejkę z kodem szkoły.