Zarządzenie Dyrektora w sprawie regulaminu rekrutacji.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) i Zarządzenia Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. zarządzam co następuje:

  • §1 Wprowadzam Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
    – załącznik nr 1.
  • §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.