Oferta edukacyjna II LO w Jaśle w roku szk. 2018/2019

Klasa 1a  (profil humanistyczno – prawniczy)

Przedmioty rozszerzone:

j. polski
geografia
wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw)
niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

j. polski
matematyka
j. angielski
geografia

Opis oddziału:

Klasa tego typu pozwala uczniom na rozwijanie zainteresowań naukami humanistycznymi oraz społecznymi. Umożliwia poznanie mechanizmów i instytucji życia publicznego, systemów prawnych i funkcjonowania państwa. Pomaga w nabyciu kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w życiu społecznym, w kontaktach z instytucjami oraz urzędami.
Zwiększona liczba godzin z przedmiotów: geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie – gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, otwierając jednocześnie dostęp do szeregu kierunków studiów takich jak: prawo, administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, turystyka i rekreacja, psychologia, filologia polska, filozofia, kulturoznawstwo, a także kierunki w resorcie mundurowym (bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

Klasa 1b (profil promedyczny)

Przedmioty rozszerzone:

biologia
chemia
matematyka

Języki obce:

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw)
niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

j. polski
matematyka
j. angielski
biologia

Opis oddziału

Nauka w tej klasie daje możliwość poznania zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozwija dociekliwość, dokładność oraz umiejętność analizowania i wnioskowania.
Biologia, chemia, matematyka jako przedmioty rozszerzone pozwolą na rozwój własnych zainteresowań, a przede wszystkim umożliwią doskonałe przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Ponadto uczniowie zdobędą możliwość podjęcia studiów wyższych na różnorodnych kierunkach, m. in.: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, technologia żywienia i żywności człowieka, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

 

Klasa 1c (profil biologiczno – językowy)

Przedmioty rozszerzone

j. polski
j. angielski
biologia

Języki obce:

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw)
niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

j. polski
matematyka
j. angielski
biologia

Opis oddziału:

Klasa przygotowana dla uczniów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi.
Przedmioty: język polski, biologia i język obcy w zakresie rozszerzonym zapewnią doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego, umożliwiając jednocześnie rozwijanie zainteresowań i poszerzanie zdolności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Kierunki studiów, które mogą podejmować absolwenci to m. in.: biologia, rehabilitacja, technologia żywności, dietetyka, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

 

Klasa 1d (profil politechniczny)

Przedmioty rozszerzone:

matematyka
fizyka
informatyka
j. angielski

Języki obce:

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw)
niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty punktowane:

j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka

Opis oddziału:

Przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski nauczane w zakresie rozszerzonym pozwalają uczniom na rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi, zdobycie konkretnej wiedzy w tych dziedzinach, rozwój umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności analizowania i wnioskowania. To wszystko prowadzi do zrozumienia otaczającego świata i nabycia wysokich kompetencji analitycznych oraz łatwości zdobywania i wykorzystywania informacji. Klasa ta daje również szeroki wachlarz możliwości podejmowania dalszego kształcenia zwłaszcza w kierunkach technicznych, które pozwalają na zdobycie późniejszego zatrudnienia. Absolwenci najczęściej wybierają studia na kierunkach: informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, matematyka stosowana, ekonometria, architektura i urbanistyka oraz wiele innych kierunków inżynieryjnych oferowanych przez uczelnie techniczne.