Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywał się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata. Punkty można uzyskać za:

I. Egzamin gimnazjalny / ósmoklasisty – max. 100 pkt.

Sposób przeliczania punktów w przypadku egzaminu gimnazjalnego:
– wynik procentowy z języka polskiego mnoży się przez 0,2 i otrzymujemy liczbę punktów
– w ten sam sposób oblicza się punkty z egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Sposób przeliczania punktów w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
– wynik procentowy z języka polskiego mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z matematyki mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 i otrzymujemy liczbę punktów

II. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły z j. polskiego, matematyki, j.angielskiego oraz czwartego przedmiotu w zależności od wybranego profilu (1a-geografia, 1b-biologia, 1c-biologia, 1d-fizyka, 1e-biologia, 1f-informatyka, 1g-geografia) – max. 72 pkt.

Punktacja za oceny:  

  • celujący  – 18 pkt.,
  • bardzo dobry – 17 pkt.,
  • dobry – 14 pkt.,
  • dostateczny – 8 pkt.,
  • dopuszczający – 2 pkt.

III. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

IV. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  – max. 21 pkt., w szczególności:

  • stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.,
  • za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach i turniejach – max. 18 pkt.