Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywał się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata. Punkty można uzyskać za:

I. Egzamin gimnazjalny / ósmoklasisty – max. 100 pkt.

Sposób przeliczania punktów w przypadku egzaminu gimnazjalnego:
– wynik procentowy z języka polskiego mnoży się przez 0,2 i otrzymujemy liczbę punktów
– w ten sam sposób oblicza się punkty z egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Sposób przeliczania punktów w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
– wynik procentowy z języka polskiego mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z matematyki mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 i otrzymujemy liczbę punktów

II. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły z j. polskiego, matematyki, j.angielskiego oraz czwartego przedmiotu w zależności od wybranego profilu (1a-geografia, 1b-biologia, 1c-biologia, 1d-fizyka, 1e-biologia, 1f-informatyka, 1g-geografia) – max. 72 pkt.

Punktacja za oceny:  

  • celujący  – 18 pkt.,
  • bardzo dobry – 17 pkt.,
  • dobry – 14 pkt.,
  • dostateczny – 8 pkt.,
  • dopuszczający – 2 pkt.

III. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

IV. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  – max. 21 pkt., w szczególności:

  • stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.,
  • za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach i turniejach – max. 18 pkt.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sposób przeliczania punktów za konkursy:

1)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

      a) międzynarodowym (miejsca 1-8)– przyznaje się 4 punkty,
      b) krajowym (miejsca 1-6) – przyznaje się 3 punkty,
      c) wojewódzkim (miejsca 1-3) – przyznaje się 2 punkty,
      d) powiatowym (miejsca 1-3) – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (art. 20 f 3 Ustawy o systemie oświaty).

VI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej,

c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum /szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),

d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach),

f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym.