Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

 1. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich.

Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

 • prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego;
 • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy – uzgadnianie bieżących zadań z zastępcą
 • kierowanie pracą samorządów klasowych
 • kierowanie działalnością sekcji Samorządu
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

 1. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Zastępca jest wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły.

Do zadań Zastępcy należy:

 • współpraca z przewodniczącym i sekcjami
 • w razie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki

 

 1. SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Sekretarz jest wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły.

Do zadań Sekretarza należy:

 • prowadzenie zeszytu protokołów
 • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego

 

 1. SKARBNIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Skarbnik jest wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły.

Do zadań Skarbnika należy:

 • prowadzenie księgi dochodów i wydatków Samorządu Uczniowskiego
 • zebranie składki uczniowskiej

 

 1. SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

a) gazetowa (gazeta internetowa)

 • redagowanie gazety internetowej – promocja szkoły

 b) organizacyjno – porządkowa

 • losowanie „Szczęśliwego Numerka”
 • urządzanie zabaw i dyskotek
 • współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych
 • redagowanie gazetki ściennej
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach

 c) prasowa (gazetka ścienna)

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach
 • współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym
 • przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)
 • informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego
 • przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią
 • pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły

 

 1. RADA UCZNIÓW

a) zostaje powołana przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego

b) tworzy ją 12 uczniów – 1 uczeń z każdej klasy powoływany przez Samorząd Klasowy

c) diagnozuje potrzeby uczniów

d) zgłasza propozycje i korekty do planu pracy Samorządu Uczniowskiego