Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 
Featured

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – rok szkolny 2020/2021

Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i  kompetencji w  regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. dla grupy 660 uczniów/uczennic, w tym osób z niepełnosprawnością, pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego bez względu na miejsce zamieszkania, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i  umiejętności uniwersalnych.

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych powinien obejmować: umiejętności matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń/uczennica podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia/uczennicy. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Indywidualizacja nauczania będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów/uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych.  W ramach pomocy w rozwoju zdolności i motywowania do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będzie odgrywało również wsparcie finansowe w formie stypendium, które można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 660 uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla stypendysty/stypendystki.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 3 036 000,00 zł

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14-25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje: zobacz

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl