Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 
Featured

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii SARS cov 2 w II LO w Jaśle.

Wstęp

§ 1

Procedura określa zasady postępowania w trakcie trwania pandemii sars cov 2 zapewniające bezpieczeństwo uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także innym osobom, które mogą znaleźć się na terenie szkoły.

§ 2

W zależności od sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z przepisami prawa, może wystąpić konieczność zmiany form funkcjonowania szkoły.

§ 3

Realizacja procedury nie zapewnia całkowitego  bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły, a jedynie minimalizuje zagrożenia związane z możliwością zarażenia się.

Organizacja zajęć i pracy w szkole.

§ 4

W budynku szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i inne osoby zdrowe tj. bez objawów chorobowych np. sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie mogą również przebywać osoby niemające objawów chorobowych, u których stwierdzono obecność wirusa sars cov 2 bądź zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami na kwarantannie lub znajdującymi się w izolacji w warunkach domowych.

§ 5

Uczeń chory oraz bez objawów chorobowych, który może być zakażony wirusem sars cov 2 nie może przebywać na terenie szkoły. Po usprawiedliwieniu takiej nieobecności w sposób przewidziany w statucie szkoły, nie bierze się jej pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania.

§ 6

Uczniowie wchodzą do budynku szkoły samodzielnie, tj. bez osób towarzyszących. Poza  uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły na terenie szkoły mogą wyjątkowo przebywać, za zgodzą dyrektora szkoły lub osoby go zastępującej, inne osoby, gdy jest to konieczne w celu załatwienia spraw służbowych bądź osobistych. Osoba przybywająca do szkoły czeka  przed budynkiem szkoły na wyznaczonego pracownika szkoły. W trakcie pobytu w szkole stosuje się do wskazówek udzielanych przez pracownika szkoły. Zaleca się by takie osoby przebywały w szkole poza przerwami lekcyjnymi.

§ 7

Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się w dozownikach przy wejściu do szkoły – zgodnie z instrukcją znajdującą się przy dozownikach.

§ 8

Wszystkie osoby znajdujące się w szkole, poza uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły przebywającymi w salach lekcyjnych, mają zasłonięte usta i nos (również w sekretariacie, w bibliotece i w gabinecie pedagoga szkolnego). Można w tym celu wykorzystać maseczki bądź przyłbice. W salach lekcyjnych nauczyciel prowadzący zajęcia, biorąc pod uwagę liczebność klasy, wielkość sali, rodzaj i formę zajęć, może nakazać zasłonięcie nosa i ust. W przypadku długiego czasu zasłaniania ust i nosa zaleca się zastosowanie przyłbic.

§ 9

Pracownicy administracji, obsługi, dyrekcja, nauczyciel – bibliotekarz, pedagog szkolny, mogą przebywać w swoich gabinetach i pomieszczeniach socjalnych bez zabezpieczenia ust i nosa, jeśli zachowują bezpieczną odległość od innych pracowników, a kontakt z innymi osobami jest ograniczony (np. przez stosowanie osłon zabezpieczających – typu „plexi”).

§ 10

Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej przed rozpoczęciem każdej lekcji i po jej zakończeniu. Zaleca się otwieranie okien także w czasie trwania zajęć, o ile jest to możliwe ze względu na warunki pogodowe i innych zakłóceń lekcji (np. hałas).  Za wietrzenie  sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć i za wietrzenie korytarzy odpowiedzialni są pracownicy obsługi, a za wietrzenie sal po zakończonych zajęciach odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący poprzednie lekcje.

§ 11

Przy wejściach do szkoły i w salach lekcyjnych znajdują się pojemniki z płynem odkażającym. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz inne osoby przebywające w szkole mają obowiązek odkażania zanieczyszczonych rąk oraz mycia rąk przed opuszczeniem toalety.

§ 12

Opiekunowie sal lekcyjnych usuwają te przedmioty, które nie służą celom dydaktycznym, integracji klasy, wychowaniu patriotycznemu bądź realizacji innych zadań statutowych szkoły, a szczególnie takie, których odkażanie (mycie, pranie, dezynfekowanie jest utrudnione lub niemożliwe).

§ 13

Nauczyciele przebywający w salach, w których zmieniają się grupy oddziałowe dopilnowują, żeby w czasie przerw zostały odkażone blaty, klamki, klawiatury, myszki komputerowe itp.. Z tego względu nie pełnią w tym czasie dyżurów na korytarzach.

§ 14

Po zakończonych w danym dniu zajęciach pracownicy obsługi jeszcze raz dokładnie dezynfekują pomieszczenia szkolne i korytarz: w tym blaty, krzesła, klamki, kontakty, poręcze, podłogi,

§ 15

Ze względu na konieczność szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów, wychowawcy klas na bieżąco zbierają informacje o sposobach kontaktowania się z rodzicami uczniów. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu kontaktowania wychowawcy zgłaszają do sekretariatu szkoły.

§ 16

Pracownicy administracji mają ograniczony kontakt z pozostałymi osobami znajdującymi się w szkole do niezbędnego minimum. Zaleca się, aby w miarę możliwości, kontaktować się z nimi telefonicznie lub mailowo.

§ 17

W szkole rozmieszczone są ulotki dotyczące podstawowych zasad higieny. Wszyscy przebywający w szkole mają obowiązek stosować się do przedstawionych tam zaleceń.

§ 18

W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wprowadza się taką organizację pracy w szkole, która umożliwia zachowanie maksymalnego dystansu, szczególnie na szkolnych korytarzach i w toaletach:

 1. Oddziały szkolne rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach (zwykle od pierwszej lub drugiej lekcji).
 2. Uczeń przybywający do szkoły powinien jak najkrócej przebywać na korytarzach szkolnych. W tym celu korzysta z wejścia do szkoły znajdującego się bliżej jego szatni, a po przebraniu obuwia udaje się do sali, w której będzie miał zajęcia. Przy wejściu do sali odkaża ręce.
 3. Wszystkie zajęcia oddział odbywa w jednej wyznaczonej sali za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć z podziałem na grupy (język obcy, informatyka, biologia, chemia, fizyka - wówczas jedna grupa zostaje w sali, a druga udaje się do innej sali lekcyjnej).
 4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu. Zaleca się ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe do niezbędnego minimum, zwłaszcza w przypadku prowadzenia zajęć z grupami łączonymi z różnych oddziałów.
 5. Dopuszcza się możliwość odbywania zajęć poza budynkiem szkoły na terenie szkoły, o ile nauczyciel może w tych warunkach realizować zaplanowane treści nauczania, bądź zachodzi konieczność natychmiastowej dezynfekcji sali lekcyjnej. Nauczyciel informuje o tym sekretariat w przyjęty sposób.
 6. W sali lekcyjnej uczeń w miarę możliwości zajmuje w czasie wszystkich zajęć jedno miejsce. W sytuacjach konfliktowych miejsce takie wyznacza wychowawca klasy.
 7. O przydziale szafek ubraniowych uczniom decydują wychowawcy klas. Wychowawcy sporządzają listę uczniów z przydzielonymi szafkami i przekazują ją do sekretariatu szkoły. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń korzysta z szafki ubraniowej, zaleca się, by korzystali z niej uczniowie zajmujące sąsiednie miejsca w sali lekcyjnej. Wychowawca decyduje o ewentualnej zmianie przydziału szafek. Niedopuszczalne jest zajmowanie tej samej szafki przez uczniów różnych oddziałów.
 8. W sali lekcyjnej na stoliku ucznia mogą znajdować się pomoce dydaktyczne potrzebne w tym dniu nauki, ale po zakończeniu zajęć uczeń powinien je usunąć ze względu na potrzebę dezynfekcji blatów. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Niedopuszczalne jest pożyczanie przez uczniów podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych – każdy uczeń korzysta ze swoich pomocy dydaktycznych.
 10. Spożywanie posiłków odbywa się w sali lekcyjnej z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
 11. W szkole, w celu umożliwienia organizowania przerw o różnych godzinach, nie będzie sygnału tzw. dzwonka na lekcję.
 12. Uczniowie ograniczają pobyt na korytarzach szkolnych i w toaletach do minimum.
 13. W przypadku dobrych warunków pogodowych zaleca się spędzanie przerw, szczególnie tych dłuższych na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Uczniowie podczas przerw zobowiązani są zachować bezpieczny dystans. Przed wejściem do szkoły uczniowie ponownie zdezynfekują ręce.
 14. Zaleca się, by w celu uniknięcia zatłoczenia korytarzy szkolnych, niektóre zajęcia mogły zaczynać się lub kończyć kilka minut wcześniej. Należy przy tym pamiętać, o odpowiednim czasie trwania lekcji. W przypadku innego niż w grafiku czasu trwania przerwy, dyżurującym nauczycielem jest ten nauczyciel, który zdecydował o innym terminie przerwy danego oddziału.
 15. W szczególnych przypadkach (np. przeprowadzanie egzaminów, spotkań, zebrań, trudne warunki pogodowe, awaria) w związku z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich przygotowań, a w szczególności dezynfekcji pomieszczeń, lekcje mogą zostać skrócone. Uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły zostają informowani o tym w sposób przyjęty w szkole.
 16. Zaleca się, by w pokoju nauczycielskim jednorazowo przebywało nie więcej niż 10 osób w odległości co najmniej 1,5 m. W przypadku, gdy przebywa tam do 20 nauczycieli obowiązkowo należy zasłonić usta i nos. W pokoju nauczycielskim nie może przebywać jednorazowo ponad 20 osób.
 17. Osoby nie będące pracownikami szkoły w tym uczniowie i ich rodzice mają zakaz wstępu do pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych poza uczniami odbywającymi tam lekcje.
 18. Komunikacja z rodzicami odbywa się głównie przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. W tym celu rodzice i wychowawcy mają obowiązek ustalenia sposobów komunikowania się.
 19.  W wyjątkowych przypadkach nauczyciele mogą spotkać się z rodzicami na terenie szkoły. Rozmowa powinna być wcześniej zaplanowana. Zaleca się rozmowę na zewnątrz budynku szkoły bądź w sali nr 19 na parterze. Po rozmowie należy poinformować o tym sekretariat szkoły. Pracownicy obsługi po przeprowadzonej rozmowie dezynfekują salę nr 19.
 20. Ze względu na obecne zalecenia obecnie nie przewiduje się organizowania zbiorowych spotkań z rodzicami na terenie szkoły. Spotkania będą planowane z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.
 21. W celu pozyskania informacji o przebiegu, trybie i formach nauczania uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są systematycznie zapoznawać się z informacjami znajdującymi się w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Postępowanie z osobami mającymi objawy chorobowe.

§ 19

W szkole znajduje się wydzielone pomieszczenie, w którym mogą czasowo przebywać uczniowie z objawami chorobowymi tzw. „izolatka” – sala nr 11 (parter) oraz zamykana toaleta w pobliżu „izolatki” przeznaczona wyłącznie dla osób znajdujących się w „izolatce”.

§ 20

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel albo inne objawy chorobowe, należy odizolować ucznia w „izolatce”  (sala nr 11), zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów) o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W tym celu pracownik szkoły zawiadamia dyrektora bądź osobę go zastępującą i stosuje się do jego poleceń.

W przypadku, gdy nauczyciel bądź inny pracownik szkoły ma podobne objawy chorobowe, jak wcześniej opisano, powinien o tym natychmiast poinformować dyrektora szkoły bądź osobę go zastępującą i udać się do lekarza.

§ 21

Nad uczniem przebywającym w izolatce opiekę mogą sprawować jedynie higienistka szkolna, wyznaczony przez dyrektora pracownik pedagogiczny szkoły bądź po przybyciu do szkoły rodzic (opiekun) ucznia. Osoba sprawująca opiekę musi posiadać niezbędne środki ochrony osobistej.

§ 22

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, pracownika szkoły bądź osoby z zewnątrz, pracownicy administracyjni sekretariatu niezwłocznie ustalają listę osób, które zetknęły się w szkole z osobą podejrzaną o zakażenie.

Korzystanie z biblioteki szkolnej.

§ 23

Nauczyciel-bibliotekarz może za zgodą dyrektora ustalić przerwy w ramach godzin pracy potrzebne na wietrzenie i odkażanie pomieszczenia biblioteki.

§ 24

W bibliotece mogą znajdować się co najwyżej dwie osoby oprócz nauczyciela-bibliotekarza. Należy utrzymywać dystans 2 metry. Inne osoby oczekujące na wypożyczenia mogą znajdować się jedynie na korytarzu szkolnym.

§ 25

Do minimum należy ograniczyć ilość osób korzystających z komputerów.

§ 26

Nauczyciel-bibliotekarz czuwa nad odkażaniem blatów po osobach wypożyczających oraz stanowisk komputerowych.

§ 27

Zwroty materiałów wypożyczonych należy dokonywać do pojemników, na których jest zapisana data zwrotu. Zwrócone materiały podlegają kwarantannie co najmniej 48 godzin.

Postanowienia końcowe

§ 28

W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkoła może przejść z obecnego nauczania tradycyjnego na inną formę zajęć, np. na nauczanie zdalne lub mieszane (inaczej hybrydowe: częściowo tradycyjne, częściowo zdalne).

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują inne przepisy prawne w tym statut szkoły.

Informacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 - stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl